Master Osamah Rashed Bujarrah

Thanks for everything.

Master Osamah Rashed BujarrahKuwait Oil Company